Tổ Vật lýTổ Hóa học
Tổ Tin họcTổ Sinh học
Tổ Lịch SửTổ Địa lý
Tổ Ngữ vănTổ Anh văn
Tổ GDCDTổ Toán
Tổ KTCNTổ TD-QP
Tổ Giám thịTổ Văn phòng

87