Thứ năm, 3/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 743

Giới thiệu Câu lạc bộ Bạn yêu sách

Chào mừng các bạn đến với CLB Bạn yêu sách của trường THPT Hùng Vương .

Đây là nơi trao đi, giao lưu kinh nghim v phương pháp đc sách khoa hc hiu qu, xây dng văn hóa đc cho hc sinh trường ca chúng ta. Trước tiên thì hãy cùng tìm hiu v điu l hot đng ca câu lc b nha.

A. ĐIU L HOT ĐNG
ĐIU I. MC ĐÍCH

-Xây dng văn hóa đc cho hc sinh trường THPT Hùng Vương.

-Trao đi kinh nghim v phương pháp đc sách khoa hc, hiu qu.

-Chia s kinh nghim hc tp.

-Tiếp xúc vi các đa ch văn hóa, gp g giao lưu vi các tác gi.

-Chia s, sưu tm, lưu gi và bo qun sách báo.

ĐIU II. NGUYÊN TC HOT ĐNG
Sinh ho
t ca CLB đm bo tuân th nhng qui đnh ca nhà trường.

-T nguyn: Tng thành viên t nguyn gia nhp, t nguyn tuân theo Điu l và t nguyn rút lui.

-Dân ch: Tt c các vn đ liên quan ti hot đng ca CLB đu được bàn bc dân ch rng rãi và quyết đnh theo đa s. Lng nghe, tôn trng nhng ý kiến khác bit trong tranh lun.

-Bình đng: Mi thành viên đu bình đng v nghĩa v và quyn li.

-Công khai: Sinh hot ca CLB công khai: công khai hp mt (đa đim, ni dung, ghi chép..), công khai trong sinh hot ngoi khóa, công khai thông tin, truyn tin, công khai tài chính.

ĐIU III. TRÁCH NHIM VÀ QUYN LI CA THÀNH VIÊN
* Thành viên CLB có trách nhi
m:

-Tham gia đu đn các k sinh hot. Tích cc đóng góp ý kiến tho lun, tranh lun theo ch đ trong chương trình.

-Tham gia gia các hot đng ngoi khóa do CLB t chc

-Chn lc gii thiu thành viên mi.

* Thành viên CLB có quyn li:
ng c vào Ban Điu hành.

ược thông tin đy đ mi mt hot đng ca CLB.

ược cung cp mt Bn tin ni b tng k min phí.

ược rút tên khi danh sách CLB.

ĐIU IV. ĐIU KIN THAM GIA CLB

Hc sinh trường THPT Hùng Vương.

Đc kĩ điu lê (được ban chp hành phát) và kí xác nhn.

ĐIU V. ĐIU KIN XÓA TÊN KHI DANH SÁCH THÀNH VIÊN

-T nguyn xin rút: Người mun rút tên khi CLB phát biu trc tiếp vi Ban Điu hành.

-Vi phm k lut phát ngôn, truyn tin, làm tn hi uy tín ca CLB. Vn đ vi phm và quyết đnh xóa tên s được đưa ra xem xét công khai ti k sinh hot đnh k ca CLB.

ĐIU VI. NI DUNG SINH HOT
1. Sinh ho
t đnh kì

-CLB sinh hot đnh k na tháng/mt ln vào chiu th by 1 gi 30 phút- 3h, đa đim s được ban ch nhim thông báo trước sinh hot.

-Ni dung ch yếu các k sinh hot thường xuyên gm: trao đi, gii thiu sách, chia s phương pháp hc tp.

2. Sinh hot không đnh k: Thăm các đa ch văn hóa; gp g tác gi; tham quan di tích lch s - văn hóa…

ĐIU VII: BAN ĐIU HÀNH

-Ban Điu hành CLB gm t 4 thành viên (1 ch nhim, 1 phó ch nhim, 2 y viên) do tp th các thành viên bu theo nguyên tc biu quyết công khai trong k hp ca CLB. Trong thi gian đu mt s người tham gia sáng lp CLB s là thành viên ca ban điu hành lâm thi.

-Nhim k ca Ban Điu Hành là 01 năm. Trong nhim k khi khuyết chc danh nào thì trong k sinh hot gn nht các thành viên s bu b sung theo nguyên tc đa s s thành viên có mt.

-Nhim v và quyn hn ca Ban Điu hành

-Điu phi mi hot đng ca CLB theo Điu l và -
Ch
ương trình đã được các thành viên nht trí thông qua.

-Quyết đnh b sung thành viên mi. Xóa tên thành viên xin rút.

-Thc hin quan h đi ngoi.

-Qun lý thu-chi Qu CLB.

-Ban điu hành hp thường k mi tháng mt ln đ chun b ni dung, chương trình cho các kì sinh hot.

-Bãi nhim: Khi thành viên ban điu hành vi phm điu l CLB thì các thành viên CLB có quyn kiến ngh bãi min chc v người vi phm ti k hp đnh k ca CLB và người đó ch b bãi min khi có trên 50% s thành viên chính thc đng ý bãi min.

B. DANH SÁCH CÔNG VIC CN LÀM
1. Thành l
p ban ch nhim lâm thi
*Yêu c
u.

-Thành viên sáng lp là nhng người năng n, nhit tình, có trách nhim ban đu xây dng CLB, tích cc vn đng đ xây dng CLB.

-Ch nhim CLB: là người quan trng nht, quyết đnh s tn ti và phát trin ca CLB, Ch nhim CLB phi là người tâm huyết vi CLB, có s nhit tình, xông xáo, hết lòng vi CLB, có đ kh năng điu hành CLB. Ch nhim lâm thi do các thành viên sáng lp đ ngh.

-Các thành viên sáng lp hp đ ngh BCN lâm thi, gm có: Các Phó Ch nhim và y viên là nhng cánh tay đc lc ca Ch nhim CLB, tham mưu, giúp đ Ch nhim t chc các hot đng và tiến hành các công vic cn thiết trong quá trình chun b thành lp CLB.

-BCN lâm thi t chc hot đông trong thi gian 06 tháng, sau đó t chc Đi hi và bu ra BCN mi.

2. Ph biến thông tin v câu lc b cho GV và hc sinh.
3. L
p danh sách hi viên.
4. So
n tho ni qui – qui chế hot đng ca câu lc b (mc đích, điu kin kết np hi viên, điu l hot đng ca CLB ca hi viên…).
5. Xây d
ng ni dung kế hoch hot đng và phương hướng hot đng 06 tháng k t khi d kiến l ra mt clb.
6. Xây d
ng ni dung kế hoch c th l thành lp và ra mt CLB.